Agricultorii au protestat în toată țara

  • 14 January 2019

Vineri, 27 martie, agricultorii din întreaga ?ar? au ie?it la proteste pa?nice. Tehnica agricol? a sta?ionat pe marginea drumurilor na?ionale, f?r? blocarea str?zilor, în 33 de puncte din republic?, iar fermierii au afi?at lozinci ?i au claxonat periodic, pentru a atrage aten?ia celorla?i la problemele lor. „Cerem atitudine european? fa?? de agricultur?”; „A?i uitat promisiunile electorale”; „Nu decapitaliza?i agricultura”; „Întoarce?i banii fura?i” – au fost doar câteva dintre lozincile agricultorilor.

Agricultorii anunță proteste în toată țara în ziua de 27 martie

  • 14 January 2019

Miercuri, 18 martie, în cadrul unei conferin?e de pres?, reprezentan?ii a patru organiza?ii ale produc?torilor agricoli AGROinform, UniAgroProtect, Federa?ia Fermierilor ?i Moldova-Fruct au anun?at desf??urarea unei ac?iuni de protest în ziua de 27 martie pe teritoriul întregii ??ri.

Primul ministru s-a întâlnit cu producătorii agricoli

  • 14 January 2019

La 13 martie, primul ministru Chiril Gaburici s-a întâlnit cu mai mul?i produc?tori agricoli ?i reprezentan?ii asocia?iilor de profil. La întrevedere au participat ministrul Agriculturii, Ion Sula, ministrul Finan?elor, Anatol Arapu ?i reprezentan?i ai ministerelor responsabile ?i ai agen?iilor specializate.

La întâlnire s-a discutat situa?ia din agricultur?, efectul embargoului impus de c?tre autorit??ile de la Moscova, asigurarea accesului la noi pie?e de desfacere, precum ?i impedimentelele cu care se confrunt? produc?torii agricoli ?i modalit??ile de dep??ire ale acestora. Premierul Chiril Gaburici a men?ionat c? agricultura este un sector prioritar pentru Republica Moldova ?i c? Guvernul va întreprinde toate eforturile pentru a dep??i barierele din sectorul agricol. „Republica Moldova este o ?ar? agrar? ?i trebuie s? ne mobiliz?m ca s? g?sim c?i spre noi pie?e de desfacere”, a declarat Premierul.

Ieri a avut loc Adunarea Generală AGROinform

  • 14 January 2019

În ziua de 3 martie a avut loc Adunarea General? a Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform. Membrii AGROinform au constatat c? activitatea în sectorul agricol este in continuare complicat?. În urma prezent?rilor ?i dezbaterilor, membrii Federa?iei AGROinform au adoptat rezolu?ia Adun?rii Generale, ce include cele mai principale probleme vizate în cadrul discursurilor ?i care va fi expediat? c?tre organele de stat de profil

Agricultorii solicită ajutorul statului

  • 14 January 2019

Organiza?iile reprezentative ale agricultorilor au invitat jurnali?tii la o conferin?? de pres? pentru a atrage aten?ia opiniei publice cu privire la situa?ia critic? în care s-a pomenit sectorul agricol. Produc?torii agricoli sunt nemul?umi?i de faptul c? pân? în prezent autorit??ile statului nu au rezolvat mai multe probleme din sector. Ne referim aici la problema subven?iilor, reglementarea pie?ei produselor petroliere ?i asigurarea transparen?ei implement?rii proiectului cu privire la creditul polonez. Reprezentan?ii agricultorilor au venit cu propuneri concrete pentru autorit??i, solicitând acestora sprijin urgent, altfel exist? riscul faliment?rii ramurii.

ONG-urile din agricultură s-au întâlnit cu noul ministru

  • 14 January 2019

În urm?toarea zi dup? ce a început activitatea noul Guvern, Ministrul Agriculturii ?i Industriei Alimentare, Ion Sula a avut o întrevedere cu reprezentan?ii ONG-urilor din agricultur?: Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor AGROinform, „Moldova-Fruct”, Federa?ia Na?ional? a Fermierilor, „UniAgroProtect” ?i Asocia?ia Cultivatorilor de Struguri.

Atelier de lucru pentru AGROinform

  • 14 January 2019

În perioada 18 – 21 februarie echipa na?ional? a Federa?iei Na?ionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, împreun? cu directorii executivi ai Organiza?iilor Regionale, au participat la un atelier de lucru în Sighi?oara, România.

Materiale de studiu editate de AGROinform pentru fermieri

  • 14 January 2019

Zece materiale de studiu au fost editate de c?tre Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor AGROinform, sub forma unor bro?uri, destinate cercurilor de studiu din ?ar?. Materialele au diverse tematici din agricultur?, cum ar fi cooperarea fermierilor, marketingul pentru micile gospod?rii agricole, managementul exploata?iilor agricole de tip familial, dar ?i cultivarea diverselor legume în sere ?i cre?terea vacilor de lapte. Cercurile de studiu, ca o metod? de înv??are pentru fermieri, au fost ini?iate în ?ara noastr? de c?tre AGROinform, dup? modelul suedez.

Pages

No front page content has been created yet.